Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Procedury sadowe w procesie odzyskiwania prywatnych długów | ng24.ie

Procedury sadowe w procesie odzyskiwania prywatnych długów

Procedury w sądzie rejonowym (District Court)

Sąd Rejonowy zajmuje się sprawami długów o wysokości do 15 tys. euro. Zasady składania wniosków określone są w regulaminie sądu rejonowego. Postępowanie sądowe musi zostać wszczęte w sądzie rejonowym (District Court), obejmującym swoim zasięgiem miejsce twojego zamieszkania lub miejsce zawarcia umowy. W przypadku, kiedy umowa wchodzi w zakres ustawy o kredycie konsumenckim z 1995 roku (Consumer Credit Act 1995), postępowanie może zostać wszczęte tylko w obrębie sądu rejonowego, pod który podlega miejsce twojego zamieszkania.

Postępowanie przed sądem rejonowym rozpoczyna się, gdy wierzyciel prześle ci zawiadomienie o roszczeniu, w którym określa kwotę długu powstałego w określonym dniu.

Wezwanie daje ci dwie opcje:
1) możesz zapłacić żądaną kwotę w ciągu 10 dni od doręczenia zawiadomienia i nie będziesz musiał iść do sądu
lub
2) możesz zakwestionować roszczenie, o czym musisz powiadomić powoda w ciągu 28 dni od otrzymania wezwania, używając do tego formularza Appearance and Defence, którego wzór znajdziesz na stronie: www.court.ie.

Zawiadomienie o roszczeniu może zostać doręczone osobiście do domu lub listem poleconym bądź, za zgodą sądu, można doręczyć je w inny sposób, na przykład zwykłą pocztą. Jeśli doręczenie zawiadomienia się nie powiedzie, ponieważ, na przykład, wierzyciel nie zna twojego aktualnego adresu zamieszkania, może zwrócić się on do sądu o uznanie zawiadomienia za prawidłowo doręczone. Wierzyciel musi następnie przedstawić dowód doręczenia w formie ustnych zeznań w sądzie lub w ustawowym oświadczeniu o doręczeniu co najmniej 4 dni przed rozprawą sądową.

Jeśli nie zdecydujesz się na zakwestionowanie roszczenia, nie odbędzie się przesłuchanie i wierzyciel otrzyma orzeczenie, że jesteś mu winien pieniądze. Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich dokumentów sędzia sądu rejonowego wydaje wyrok dotyczy należnej kwoty i kosztów postępowania.
Po uzyskaniu wyroku wierzyciel ma prawo do wniesienia żądania wyegzekwowania wyroku. Wówczas odsetki wynoszą 2 proc. kwoty orzeczenia i zaczynają obowiązywać od dnia wydania wyroku, ale nie dotyczą one osobno zasądzonych kosztów postępowania, którymi zostaniesz obciążony.

Zakwestionowanie roszczenia

Jeśli zamierzasz zakwestionować roszczenie i powiadomiłeś o tym wierzyciela przez formularz, wskazując zamiar podjęcia obrony, wierzyciel doręczy ci powiadomienie o dacie procesu co najmniej 10 dni przed rozprawą sądową. W trakcie trwania rozprawy sędzia wysłuchuje argumentów twoich i wierzyciela, po czym podejmuje decyzję. Może być to wyrok na korzyść wierzyciela lub oddalenie powództwa. Jeśli sędzia uzna, że nie możesz zapłacić kwoty od razu, może zezwolić na zawieszenie egzekucji na pewien czas lub rozłożyć ją na raty.

Jeśli nie podejmiesz próby obrony, wówczas nie odbywa się przesłuchanie i jest mało prawdopodobne, by wstrzymano egzekucję bądź wyznaczono płatność w ratach.

Procedury w sądzie okręgowym (Circuit Court)

Jeśli jesteś winien wierzycielowi kwotę między 15 tys. a 75 tys. euro, postępowanie sądowe musi zostać wniesione do sądu okręgowego (Circuit Court). Procedury sądu okręgowego są podobne do procedur stosowanych w sądzie rejonowym, chociaż obowiązują w nim inne formularze.
Postępowanie rozpoczyna się wysłaniem przez wierzyciela dokumentu Ordinary Civil Bill i uzasadnienia roszczenia (Indorsement of Claim), które zawiera szczegóły, takie jak: kwota długu, data i treść umowy.

Masz 10 dni lub dłużej (za zgodą sądu), na podjęcie decyzji w tej sprawie i poinformowania wierzyciela odnośnie tego, czy zamierzasz się bronić. Obrona wiąże się ze złożeniem określonego formularza u sekretarza okręgu (County Registrar) w Circuit Court i przekazanie kopii wierzycielowi bądź jego prawnikowi.

Jeżeli nie zamierzasz się bronić, potwierdzasz tym samym zasadność roszczenia, zaś wyrok dotyczący wierzytelności i kosztów może zostać ogłoszony zaocznie, a po jego ogłoszeniu wierzyciel może wystąpić o prawo jego egzekucji.

Procedury sądu wyższego (High Court)

Postępowanie w sądzie wyższym dotyczy spraw, w których wysokość długu wynosi powyżej 75 tys. euro. Sprawa rozpoczyna się od wezwania podsumowującego (Summary Summons). Wezwanie musi zawierać uzasadnienie roszczenia. Określa ono kwotę należną wierzycielowi oraz koszty procesu. Stwierdza również, że jeżeli zapłacisz dług w ciągu 6 dni, postępowanie nie będzie kontynuowane (zostanie ono zawieszone). Jeżeli wierzyciel jest licencjonowanym pożyczkodawcą, fakt ten powinien znaleźć się w uzasadnieniu roszczenia, wraz z innymi szczegółami dotyczącymi umowy pożyczki, takie jak obowiązująca stopa procentowa.

Dłużnik ma do wyboru 3 możliwości:
1) może zapłacić należną kwotę oraz pokryć koszty sądowe w ciągu 6 dni, wówczas postępowanie nie będzie kontynuowane;
2) może wyrazić zgodę na orzeczenie i zażądać dodatkowego czasu na zapłacenie należności;
3) może zakwestionować zasadność roszczenia poprzez złożenie formularza Entering and Appearance, dostarczając go do Central Office of the Four Courts w Dublinie w ciągu 8 dni od otrzymania wezwania Summary Summons.

Jeśli nie zamierzasz się bronić, wierzyciel może otrzymać orzeczenie zaocznie z Central Office of the High Court.

Jeśli podejmiesz próbę obrony, sprawa zostanie rozpatrzona przez sędziego sądu wyższego i zostanie wydany wyrok, zaś wierzyciel zwykle będzie wnioskował o jego egzekucję, wykorzystując dostępne mechanizmy odzyskiwania sądownie orzeczonych długów.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizen Information


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.